Francesco Diedo

 VITA SANCTI ROCHI - 1479

 Testo latino - Texte latin - Latin text - Texto latino